Loengnoktha Hospital
Menu ×
ข้อมูลทั่วไป
พระราชปณิธาน

พระราชปณิธาน

ทุกคนที่ทำงานให้แก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้างของคนไทยทั่วราชอาณาจักร์
ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป้นอย่างดี
ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้า

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชั้นนำ ที่รวมพลังทางสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ

M1
จัดระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภค
M2
ให้บริการการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา อย่างมีมาตรฐาน
M3
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่าย ระบบบริการสุขภาพ
M4
พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการสร้างสุขภาพ
M5
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

จงรักภัคดี สามัคคี พัฒนา ประชาชนเป็นศูนย์กลาง