Loengnoktha Hospital
Menu ×
ข้อมูลทั่วไป
พระราชปณิธาน

บริการทางการแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง

เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการแพทย์แผนไทย

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

กายภาพบำบัด

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี

เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทันตกรรม

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์

เวลา 08.00 - 20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

One Day Surgery (ODS)

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.

ข้อมูลเพิ่มเติม